^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sesja 28 12 2017 128 grudnia odbyła się XXXIX sesja rady gminy, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy Nowy Żmigród na 2018 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2018–2025. Po wcześniejszych pracach nad projektem budżetu w Komisjach Rady Gminy oraz jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, radni na sesji jednogłośnie przyjęli budżet. 

Po stronie dochodów zaplanowano 41 298 113,85 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 6 895 517,13 zł, natomiast wydatki gminy zaplanowano na poziomie 44 509 817,85 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 10 865 421,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 3 211 704,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W wykazie zadań na 2018 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się m.in.: budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 1 138 833,00 zł, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mytarz, Mytarka, Nowy Żmigród na kwotę 5 988 012,31 zł oraz budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w miejscowościach Skalnik, Łysa Góra i Łężyny na kwotę 629 000,00 zł. Wśród zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w WPF, a będą realizowane na kwotę 2 699 800,00 zł są m.in.: modernizacja dróg gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, wniesienie wkładu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienaszów i Stary Żmigród w kwocie 2 000 000,00 zł, zakup średniego samochodu dla OSP Łysa Góra kwotę 300 000,00 zł oraz zagospodarowanie terenu przy trzech domach ludowych w kwocie 50 000,00 zł.

Budżet oświaty to plan wydatków z kwotą 12 822 529,85 zł. Przy założeniu, że z budżetu państwa zostanie przekazana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7 642 109,00 zł, to pozostałą kwotę 5 180 420,85 zł gmina zobowiązana będzie wygospodarować ze środków własnych.

Wydatki gminy w 2018 r. obejmują także m.in. zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) na kwotę 449 060,99 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zatwierdzone na zebraniach wiejskich, przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa
Nazwa zadania
Wartość zadania w zł
Grabanina
Remont drogi gminnej nr 211
12 000,00
Zakup wyposażenia OSP Grabanina
980,99
Sadki
Remont domu ludowego oraz magazynu gospodarczego
15 968,09
Łężyny
Zagospodarowanie placu na dz. o nr ewid. 1866/1 – zadanie wspólne sołectw Łężyny i Gorzyce
25 877,80
Wybudowanie siłowni zewnętrznej wraz z montażem ławek jako widownię dla boiska wielofunkcyjnego
11 000,00
Nowy Żmigród
Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie
21 877,80
Wykonanie remontu drogi nr 799 (ul. Blicharska)
15 000,00
Makowiska
Remont drogi gminnej nr 1328
8 000,00
Zagospodarowanie terenu nr dz. 428/1 i 1327 położenie masy na parkingu
16 044,33
Nienaszów
Remont drogi gminnej nr 1755/2 (Kaczmarskie)
30 000,00
Wykonanie oświetlenia drogowego
6 877,80
Siedliska Żmigrodzkie
Modernizacja placu przy remizie OSP w Siedliskach Żmigrodzkich
17 516,96
Skalnik
Remont dachu na budynku szkoły w Skalniku
18 586,41
Stary Żmigród
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 993 w miejscowości Stary Żmigród
13 823,06
Remont drogi gminnej nr 1765
10 000,00
Nienaszów - Sośniny
Zagospodarowanie terenu obok domu ludowego w Sośninach dz. nr ewid. 1117/8
15 267,41
Łysa Góra
Wykonanie klimatyzacji w budynku domu ludowego w Łysej Górze
15 000,00
Remont drogi gminnej nr 631/1
11 751,79
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105/5, 112, 100/1
5 000,00
Gorzyce
Zagospodarowanie placu na dz. o nr ewid. 1866/1 – zadanie wspólne sołectw Łężyny i Gorzyce
13 000,00
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzyce – Podlas
10 000,00
Doposażenie domu ludowego
3 256,99
Mytarka
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 394
18 512,66
Desznica
Remont dróg gminnych nr 238/1 i 349
15 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 269/7
4 397,72
Jaworze
Zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. ewid. Nr 144/1 i 144/2
10 583,93
Mytarz
Remont gminnej drogi o nr ewid. 345 położonej w Mytarzy
22 716,72
Kąty
Remont dróg gminnych nr 1538 i nr 1551
25 000,00
Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia
11 877,80
Toki
Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Tokach
2 500,00
Remont dróg nr 250, 556, 560
20 106,09
Brzezowa
Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Brzezowej – modernizacja nawierzchni
21 536,64
 
W 2018 r. planuje się także udzielenie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych w wysokości 876 568,00 zł, w tym: Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (jako dopłaty do dostarczania wody i odprowadzania ścieków) w wysokości 320 000,00 zł oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Skalniku i podmiotom wyłonionym w drodze konkursu lub wyboru ofert na organizowanie wypoczynku i prowadzenie świetlic, świadczenie usług opiekuńczych, dotacje na wspieranie kultury i twórczości regionalnej oraz na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych planuje się przekazać dotacje w wysokości 790 000,00 zł (w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 360 000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej 190 000,00 zł oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie 200 000,00 zł).
 
W trakcie sesji, oprócz uchwały budżetowej podjęto również inne ważne dla gminy uchwały: nadania statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,  zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok oraz ustalenia wydatków niewygasających.

Po zakończonych obradach Wójt Grzegorz Bara oraz Zastępca Wójta Radosław Kujawski podsumowali w prezentacji multimedialnej zrealizowane w 2017 r. inwestycje i wydarzenia kulturalne.

PREZENTACJA

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu