^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


droga w siedliskach2W czwartek odebrano roboty budowlane wiązane z remontem drogi gminnej nr 805 w Siedliskach Żmigrodzkich. Po uprzednim wyprofilowaniu i oskarpowaniu drogi w początkowym jej odcinku położono 210 metrów asfaltu, a na kolejnych 140 metrach, stanowiących dojazd do pól, wykonano nawierzchnię żwirową.

Remont infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010–2017 dofinansowany został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tejże promesy wykonano również remont 495 metrów drogi gminnej nr 1317 w Łężynach (naprawę istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz – po wzmocnieniu podbudowy – nowy dalszy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej – łącznie 495 m) oraz remont mostu na potoku Ryj w ciągu drogi nr 382 i 383 w Desznicy w km 0+063 (otworzono zniszczone umocnienia mostowe zabezpieczające płytę denną oraz przyczółki mostu).

Łączny koszt robót w Łężynach i Siedliskach Żmigrodzkich, których wykonawcą było Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o., wyniósł 237 426,90 zł, zaś w Desznicy, gdzie remont wykonywała firma Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof z Trzcinicy – 132 500,04 zł.

droga w siedliskach

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza