^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 10.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się
III sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

 Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.

6. Przyjęcie protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 30 listopada 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
c/ przedstawienie przez przedstawicieli stałych komisji Rady Gminy opinii o projekcie budżetu,
d/ dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,
e/ głosowanie uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Nowy Żmigród.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019–2027.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ powierzenia Zastępcy Wójta reprezentowania Gminy Nowy Żmigród w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
2/ uchylenia uchwały własnej,
3/ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród,
4/ przekazania nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów,
5/ przekazania nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród,
6/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i domu” na lata 2019–2023,
7/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2019 rok,
8/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok,
9/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018–2025.

11. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza