^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na mocy uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na terenie gminy utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Jednostki te działają w oparciu o statut nadany im przez Radę Gminy.

Jednostkami pomocniczymi w gminie są następujące sołectwa:

Sołectwo
 Imię i nazwisko sołtysa
 Nr telefonu
Brzezowa
Piotr Bilski
888 897 256
Desznica
Stanisław Piwowarczyk
13 44 15 551 
Gorzyce
Józef Marchewka 
13 44 15 186 
Grabanina 
Dawid Kmiecik 
533 224 240 
Jaworze
Stanisław Wójcik
13 44 16 162
Kąty 
Tadeusz Źrebiec 
13 44 15 154 
Łężyny 
Henryk Czaja 
13 44 15 755 
Łysa Góra 
Teresa Laskowska
13 44 15 464
Makowiska 
Agnieszka Frączek
692 638 735
Mytarka 
Ryszard Bęben 
13 44 15 062 
Mytarz 
Stanisław Wielgosz 
13 44 16 534 
Nienaszów 
Helena Kulisz
13 44 17 144
Nienaszów - Sośniny
Sabina Zając-Łajdanowicz
13 44 15 464
Nowy Żmigród
Edward Bakuta 
785 455 568
13 44 15 327
Sadki
Jolanta Wygnał
696 715 594
Siedliska Żmigrodzkie
Jan Bożętka
696 996 547
Skalnik
Maria Adamska 
13 44 15 499 
Stary Żmigród 
Jan Nowak 
13 44 15 403 
Toki
Michał Kuznecki
13 44 16 303

Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne znaczenie dla jego mieszkańców, w formie opinii, wniosków, bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przeznaczoną mu częścią mienia komunalnego.

Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:
1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,
2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Do zadań sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców,
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3) zwoływanie i organizowanie zebrań i w tym celu: rozwieszanie ogłoszenia o zebraniu na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego (tzw. motyle),
4) kierowanie realizacją uchwał zebrania,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu