^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW
do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do  Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia)  zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do złożenia propozycji projektów.

Projekty zakwalifikowane do umieszczenia na liście projektów Strategii muszą spełniać następujące warunki:

 1. Muszą być ponadlokalne - projekt ponadlokalny to taki, który pozytywnie oddziaływuje na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii. Projekty mogą być zgłaszane w następujących formach:
  1. Projekt partnerski - to taki, w którym lider projektu składa wniosek oddziaływujący na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii w imieniu i na rzecz partnerów.
  2. Projekt będący częścią wiązki projektów. Wiązka projektów to grupa projektów, które realizują ten sam Kierunek działania Strategii, ale indywidualnie oddziaływają na teren jednej gminy, a wspólnie oddziaływują na więcej niż jedną gminę z obszaru realizacji Strategii.
  3. Projekt indywidualny to projekt pozytywnie oddziaływujący na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii.

Za pozytywne oddziaływanie na więcej niż jedną gminę należy rozumieć wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury przez co najmniej 2 gminy w przypadku projektów „twardych”, lub objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co najmniej 2 gmin.

 1. Muszą realizować założenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 opisane w treści poszczególnych Kierunków działań Strategii. Strategia w wersji elektronicznej jest dostępna pod następującym linkiem https://nowyzmigrod.biuletyn.net/?bip=2&cid=299&id=3505 a w wersji drukowanej znajduje się w pok. 26 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród.

Projekty do Strategii można składać za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowy Żmigród. Należy wybrać gminę na terenie, której realizowany będzie projekt. W przypadku projektów,  których zakres rzeczowy obejmuje więcej niż jedną gminę propozycję projektu należy zgłosić do urzędu gminy, w której realizowany będzie większy zakres rzeczowy projektu (w ujęciu wartościowym). W przypadku projektów, których zakres rzeczowy obejmuje więcej niż jeden powiat propozycję projektu należy zgłosić do w starostwa powiatowego w, którym realizowany będzie większy zakres rzeczowy projektu (w ujęciu wartościowym).

Propozycje projektów należy składać w wersji drukowanej (podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu zgłaszającego propozycję projektu). Do wersji drukowanej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną w formacie MS Word (plik można przesłać na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nagrać na płycie CD). Formularz propozycji projektu można pobrać pod następującymi linkami
1. Formularz projekt indywidualny,
2. Formularz projekt partnerski,
3. Formularz projekt wiązka.

W treści formularza znajduje się instrukcja jego wypełniania.

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 22.01.2024 r. od godz. 15.00  i zakończy się w dniu 12.02.2024 r. o godz. 15.00.  Propozycje projektów dostarczone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia propozycji projektu uważa się datę jego złożenia w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. Zgłoszone i zakwalifikowane propozycje projektów będą wprowadzane do systemu informatycznego przez gminę do 16.02.2023 r. do godz. 15.00.

Decyzję w sprawie wprowadzania do systemu informatycznego zgłoszonych propozycji projektów z terenu Gminy Nowy Żmigród podejmie Wójt Gminy. Projekty nieuwzględnione stanowić będą listę projektów oczekujących na włączenie do Strategii. Od decyzji Wójta nie przysługuje procedura odwoławcza. Decyzja o umieszczeniu projektu na liście projektów będzie podejmowana przez Radę Strategii. Informacja o projektach uwzględnionych na liście Strategii z terenu Gminy Nowy Żmigród podana zostanie do wiadomości publicznej na stronie BIP Gminy Nowy Żmigród.

Nagłówek

Gmina Nowy Żmigród ogłasza otwarty nabór partnerów skierowany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Żmigród w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu – Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) – nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Termin składania ofert: od dnia 1 września 2023 r. do dnia 22 września 2023 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR PARTNERA – Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu” osobiście w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród lub wysłać na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (decyduje data wpływu).

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 września 2023 roku do godz. 14.00.

Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone.

W załączeniu:

 1. Ogłoszenie o konkursie,
 2. Oferta współpracy,
 3. Zestawienie posiadanego sprzętu,
 4. Informacja o udziale jednostki w działaniach edukacyjnych w 2022 roku,
 5. Informacja o liczbie ochotników,
 6. Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt oraz pojazdy.

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW

Do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00 można składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującej się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród.

Na podstawie uchwały nr LIV/393/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 1231 z późn.zm.) w związku z uchwałą nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Gmina Nowy Żmigród ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa.

Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek w trzech kategoriach wartości dofinansowania:

 1. a) do 150 000,00 zł brutto,
 2. b) do 500 000,00 zł brutto,
 3. c) do 3 500 000,00 zł brutto.

WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE:

1) wniosek może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub inna forma władania)

2) zabytek będący przedmiotem wniosku musi być wpisany do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród

3) złożenie poprawnie opracowanego wniosku, na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z wymaganymi złącznikami w formie papierowej;

4) dotacja może być udzielona do 100 % nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wnioski należy składać w terminie od 9 sierpnia 2023 r. do  11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Nabór wniosków o dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2”:

 1. w formie papierowej, w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,
 2. lub przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2022.896 z późn.zm.) na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone.

W załączeniu:

Obecnie trwają prace serwisowe na stronie nowyzmigrod.eu. Zapraszamy niebawem! 

832 akt foto

Gmina Nowy Żmigród informuje, że od dnia 30.01.2023 r. do odwołania, w godz. pracy Urzędu, w pok. nr 24 Urzędu Gminy (II piętro) przyjmowane będą deklaracje przystąpienia do projektu, w ramach naboru uzupełniającego na następujące rodzaje instalacji:
– kolektory słoneczne: 2 lub 3 panele + zasobnik 300l;
– kotły na biomasę o mocy: 15, 20 bądź 25 kW.

Nabór uzupełniający styczeń 2023

Czytaj więcej...

trybuna w NienaszowieW piątek 23 grudnia 2022 r. na stadionie sportowym w Nienaszowie miał miejsce końcowy odbiór robót polegających na budowie trybuny stalowej zewnętrznej wraz z elementami dojścia. Zadanie inwestycyjne obejmowało m. in. wykonanie: dojść z płyt betonowych i kotki brukowej, przygotowanie żelbetowych stóp fundamentowych oraz 3-rzędowej, stalowej, zewnętrznej trybuny, mieszczącej łącznie 240 osób.

Czytaj więcej...