^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00 można składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującej się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród.

Na podstawie uchwały nr LIV/393/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 1231 z późn.zm.) w związku z uchwałą nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Gmina Nowy Żmigród ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa.

Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek w trzech kategoriach wartości dofinansowania:

  1. a) do 150 000,00 zł brutto,
  2. b) do 500 000,00 zł brutto,
  3. c) do 3 500 000,00 zł brutto.

WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE:

1) wniosek może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub inna forma władania)

2) zabytek będący przedmiotem wniosku musi być wpisany do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród

3) złożenie poprawnie opracowanego wniosku, na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z wymaganymi złącznikami w formie papierowej;

4) dotacja może być udzielona do 100 % nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wnioski należy składać w terminie od 9 sierpnia 2023 r. do  11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Nabór wniosków o dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2”:

  1. w formie papierowej, w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,
  2. lub przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2022.896 z późn.zm.) na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone.

W załączeniu: