^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Nagłówek

Gmina Nowy Żmigród ogłasza otwarty nabór partnerów skierowany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Żmigród w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu – Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) – nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Termin składania ofert: od dnia 1 września 2023 r. do dnia 22 września 2023 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR PARTNERA – Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu” osobiście w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród lub wysłać na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (decyduje data wpływu).

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 września 2023 roku do godz. 14.00.

Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone.

W załączeniu:

  1. Ogłoszenie o konkursie,
  2. Oferta współpracy,
  3. Zestawienie posiadanego sprzętu,
  4. Informacja o udziale jednostki w działaniach edukacyjnych w 2022 roku,
  5. Informacja o liczbie ochotników,
  6. Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt oraz pojazdy.

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW