^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


reaguj na przemoc

Co 40 sekund jedna kobieta jest krzywdzona przez męża lub partnera. Ponad połowa osób widzących akt przemocy nie zgłosiła tego faktu, a co trzeci Polak nie zna żadnej instytucji, która udziela pomocy ofiarom przemocy! Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które występuje w każdej kulturze i społeczności. Może mieć miejsce zarówno w rodzinach tzw. dysfunkcyjnych, gdzie przemocy towarzyszą inne problemy np. uzależnienie od alkoholu czy bezrobocie, jak i w rodzinach o wysokim statusie społecznym, w których z pozoru nie ma większych problemów.

Właśnie dlatego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w których kompetencji jest udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe, ochrony przed przemocą w rodzinie, przystąpiły do udziału w kampanii „Reaguj na przemoc!”. Kampania realizowana jest m.in. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jej głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Głównym organizatorem kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki, która przygotowała pakiet materiałów adresowanych do osób doznających przemocy w rodzinie, do świadków, a także do samych jej sprawców. Ulotki wyjaśniają ofiarom, gdzie szukać pomocy i jakie rozwiązania daje prawo. Zawierają również apel do świadków, że to oni często są jedynymi osobami, które mogą przerwać spiralę przemocy.

Reaguj, nim będzie za późno!
Wiele ofiar przemocy domowej przeżywa piekło przez wiele lat. Nikt nie widzi albo nie chce zauważyć ich dramatu. Sprawcy z biegiem czasu czują się coraz bardziej bezkarni, a ich agresja może przez to wzrastać. Jeśli jesteś świadkiem przemocy, nie możesz udawać, że to nie Twoja sprawa! Co 48 godzin, w wyniku przemocy domowej, ginie kobieta lub dziecko. Udzielając wsparcia ofiarom przemocy, możesz uratować komuś życie! Jeśli podejrzewasz, że ktoś stosuje przemoc, zgłoś sprawę policji. Możesz pozostać anonimowy.
 
Nieprawda, że nikt Ci nie uwierzy!
Każde pobicie powinno zostać udokumentowane. Zaświadczenie o obrażeniach może wydać nawet lekarz rodzinny i będzie ono respektowane w sądzie. Ofiara w dowolnej chwili może zgłosić się na policję, gdzie zostanie przesłuchana, a jej zeznania zostaną spisane w formie zawiadomienia o przestępstwie.
 
Sprawcy grożą surowe kary!
Prawo daje ofiarom przemocy dużo możliwości, a sprawcy grożą surowe kary – sąd może nakazać opuszczenie domu, może orzec zakaz zbliżania się, a także karę więzienia.
 
Oni chcą i potrafią Ci pomóc!
Jest wiele osób i instytucji, które mogą pomóc osobom doświadczającym przemocy – Policja (tel. 997, 112), Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tel. 801 120 002), Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie (tel. 13 44 826 46) oraz Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy prowadzony przez GKRPA w Nowym Żmigrodzie (budynek Urzędu Gminy – sutereny, tel. 13 44 826 21, 13 44 826 22, 510 997 390).

Plakaty i ulotki zakupione w ramach prowadzonej na terenie gminy kampanii przekazane zostały do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. O przesłaniu kampanii poinformowani zostali również dyrektorzy szkół, radni i sołtysi z terenu gminy, którzy najlepiej znają problemy lokalnego środowiska. Do nich także skierowane zostały plakaty i ulotki informacyjne, które mają pomóc w udzielaniu informacji i pomocy osobom pokrzywdzonym.

banner reaguj na przemoc