^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Realizacja programu „Wspieraj Seniora” w gminie Nowy Żmigród

 

znaki strona www

 

I. Jaki jest cel realizacji programu?

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

II. Kto jest realizatorem programu?

Realizatorem programu dla mieszkańców gminy Nowy Żmigród jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2.

III. Jaki jest termin realizacji programu?

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r.

IV. Do kogo adresowany jest program?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, pozostające w domu w związku z epidemią, które nie mają możliwości za pośrednictwem rodziny lub innym sposobem zapewnić sobie dostarczenia niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona również osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej.

V. W jaki sposób uzyskasz wsparcie?

1. Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą zgłaszać potrzebę wsparcia:
– na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 505 11 11,
– bezpośrednio do GOPS w Nowym Żmigrodzie pod nr telefonu 13 448 26 21.

2. W przypadku zgłoszenia na ogólnopolską infolinię, osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik GOPS w Nowym Żmigrodzie kontaktuje się telefonicznie z seniorem i dokonuje weryfikacji w zakresie uprawnień do skorzystania ze wsparcia w szczególności: wieku seniora, możliwości pozyskania wsparcia od rodziny lub w inny sposób, niekorzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracownik ośrodka ustala datę, godzinę oraz zakres wsparcia, która ma polegać w szczególności na: dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, a w razie konieczności inne czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci (odpowiednio zabezpieczonych w czystym, odpowiednim worku na odpady), itp. Po pozytywnej weryfikacji pracownik Ośrodka podaje dane osoby, która zgłosi się do Seniora w celu udzielenia pomocy wraz z określeniem daty i przybliżonej godziny.

4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Po zweryfikowaniu danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi osoba starsza przekazuje środki finansowe na realizację zakupów. Zakupy będą dokonywane w marketach, dyskontach lub innych sklepach usytuowanych najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Po dokonaniu zakupów osoba je realizująca dokonuje rozliczenia z osobą straszą, która potwierdza dokonanie rozliczenia w formie pisemnej.

VI. Zasady bezpieczeństwa

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym, w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów zadania, wsparcie będzie udzielane wyłącznie po zgłoszeniu w sposób określony w pkt V. Pracownik Ośrodka wskaże dane osoby oraz termin realizacji usługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi nie należy przekazywać pieniędzy i niezwłocznie skontaktować się z GOPS w Nowym Żmigrodzie.

2. Osoby kontaktujące się, są obowiązane do ograniczenia czasu trwania kontaktu do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii (maski ochronne i rękawiczki).

3. Osoby, które skorzystały ze wsparcia obowiązane są do każdorazowego złożenia pisemnego oświadczenia o dokonaniu rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zakupów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z programu „Wspieraj Seniora”

 

Zadanie „Wspieraj seniora” w gminie Nowy Żmigród realizowane w ramach Programu „Wspieraj seniora”
ze środków budżetu państwa, wartość dofinansowania: 22 769,00 zł, całkowity koszt realizacji: 28 469,00 zł.