^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania pn.: „Remont drogi gminnej „do Platy” dz. nr ewid. 1204 w miejscowości Nowy Żmigród w km 0+000 – 0+300” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z instrukcją do wniosku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zgłaszane zadanie zostało ujęte w protokole weryfikacyjnym właściwej Komisji Wojewódzkiej z 2020 roku.

Kwota dofinansowania: 65 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 85 386,60 zł.

Wykonanie zadania ma na celu usuwanie skutków powodzi opadowej w czerwcu 2020 roku. Jednocześnie zapewnia połączenie dróg wojewódzkich nr 993 (Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla) z drogą nr 992 (Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa), poprawę warunków do rozwoju budownictwa mieszkalnego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej dojazdu do działek rolnych oraz przemysłowych.

W ramach powyższej inwestycji w miejscowości Nowy Żmigród, na odcinku 300 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 993 wykonano:
– wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym,
– nawierzchnię mineralno-bitumiczną,
– umocnienie poboczy.Do Platy 1