^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na mocy uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na terenie gminy utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Jednostki te działają w oparciu o statut nadany im przez Radę Gminy.

Jednostkami pomocniczymi w gminie są następujące sołectwa:

Sołectwo
 Imię i nazwisko sołtysa
 Nr telefonu
Brzezowa
Piotr Bilski
888 897 256
Desznica
Stanisław Piwowarczyk
664 523 712
Gorzyce
Bronisław Kubacki
13 44 15 571
Grabanina 
Dawid Kmiecik 
533 224 240 
Jaworze
Stanisław Wójcik
664 728 466
Kąty 
Tadeusz Źrebiec 
694 559 258
Łężyny 
Henryk Czaja 
886 731 491
Łysa Góra 
Teresa Laskowska
788 247 333
Makowiska
Agnieszka Frączek 692 638 735
Mytarka 
Ryszard Bęben 
783 642 894
Mytarz 
Stanisław Wielgosz 
784 218 592 
Nienaszów 
Helena Kulisz
512 687 153
Nienaszów - Sośniny
Agnieszka Subik
514 181 158
Nowy Żmigród
Andrzej Ziomek
604 667 854
Sadki
Jolanta Wygnał
696 715 594
Siedliska Żmigrodzkie
Jan Bożętka
696 996 547
Skalnik
Maria Adamska 
698 714 350
Stary Żmigród 
Henryk Strzelec
784 429 411
Toki
Michał Kuznecki
517 964 562

Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne znaczenie dla jego mieszkańców, w formie opinii, wniosków, bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przeznaczoną mu częścią mienia komunalnego.

Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:
1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,
2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Do zadań sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców,
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3) zwoływanie i organizowanie zebrań i w tym celu: rozwieszanie ogłoszenia o zebraniu na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego (tzw. motyle),
4) kierowanie realizacją uchwał zebrania,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.