^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt

Grzegorz Bara

Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta w szczególności należy:
− przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
− określenie sposobu wykonywania uchwał,
− gospodarowanie mieniem komunalnym,
− wykonywanie budżetu,
− zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie alarm przeciwpowodziowy.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych.

tel. 13 44 826 06

 

Sekretarz

inż. Mateusz Buczyński

Do zadań Sekretarza należą sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu, a w szczególności:
– organizowanie pracy urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
– organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
– nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,
– zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w urzędzie,
– koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych,
– tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
– przygotowywanie projektów statutu gminy i  statutów jednostek pomocniczych,
– zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego na terenie gminy, a także wszelkich innych informacji mających charakter publiczny.

tel. 13 44 826 15

 

Skarbnik

Elżbieta Piotrowska

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
– opracowywanie projektu procedury uchwalania i projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji oraz przedstawianie ich organom gminy,
– bieżące realizowanie budżetu gminy oraz opracowywanie okresowych informacji o jego realizacji,
– organizowanie gospodarki finansowej gminy,
– opiniowanie wszystkich decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
– organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej w urzędzie i jednostkach gminy,
– kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w jednostkach i zakładach budżetowych gminy co najmniej jeden raz w roku.

tel. 13 44 826 02

 

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Henryk Strzelec
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdy wtorek miesiąca w godz. 12:30–14:30.

Zastępcy przewodniczącego: Krzysztof Janusz, Zenon Książkiewicz
Krzysztof Janusz pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w godz. 15:30–17:00.
Zenon Książkiewicz pełni dyżur w pierwszą środę miesiąca w godz. 15:30–17:00.

 

Radni Gminy Nowy Żmigród:
1. Bęben Ryszard
2. Harowicz Adam
3. Homlak Maria
4. Janusz Krzysztof
5. Kłosowska Wioleta
6. Kmieć Tomasz
7. Kudłaty Piotr
8. Kuznecki Michał
9. Książkiewicz Zenon
10. Mroczka Andrzej
11. Munia Grzegorz
12. Smyka Mateusz
13. Strzelec Henryk
14. Suski Piotr
15. Źrebiec Tadeusz


KOMISJE RADY:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Smyka Mateusz − Przewodniczący
Harowicz Adam − Zastępca Przewodniczącego
Kłosowska Wioleta
Mroczka Andrzej
Homlak Maria

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Kłosowska Wioleta − Przewodniczący
Źrebiec Tadeusz − Zastępca Przewodniczącego
Kuznecki Michał
Kmieć Tomasz
Kudłaty Piotrr

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowa Rady Gminy

Źrebiec Tadeusz − Przewodniczący
Bęben Ryszard − Zastępca Przewodniczącego
Książkiewicz Zenon
Munia Grzegorz
Kmieć Tomasz
Smyka Mateusz
Harowicz Adam

Komisja Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy

Kudłaty Piotr − Przewodniczący
Mroczka Andrzej − Zastępca Przewodniczącego
Munia Grzegorz
Janusz Krzysztof
Strzelec Henryk

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych
i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Homlak Maria − Przewodniczacy
Suski Piotr − Zastępca Przewodniczącego
Bęben Ryszard
Kuznecki Michał
Książkiewicz Zenon
Janusz Krzysztof
Strzelec Henryk