^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


I. Wójt Gminy Nowy Żmigród ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna z lasu gminnego Gminy Nowy Żmigród położonego na terenie miejscowości Iwla, gmina Dukla, działka ewidencyjna 1354, na następujące ilości poszczególnych sortymentów drzewnych:
1. Drewno wielkowymiarowe:
− jodła WCO − ok. 100 m3, jodła WD około 120 m3,
− buk WD − ok. 70m3;
2. Drewno średniowymiarowe użytkowe:
− jodła S2a − ok. 40m3.

II. Ustala się następujące ceny jako ceny minimalne do składanych ofert:
Ceny brutto: drewno wielkowymiarowe jodła w kl. WCO – WD loco skład: 300,00 zł/m3 (słownie: trzysta złotych 00/100).
Ceny brutto: drewno wielkowymiarowe buk w kl WD loco skład: 220 zł/m³ (słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100).
Ceny brutto: drewno średniowymiarowe użytkowe jodła S2a: 140 zł/m³ (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne asortymenty i gatunki drewna.

Oferent który złoży najkorzystniejszą ofertę oraz podpisze umowę zobowiązany jest do dokonania zapłaty z góry za wylicytowane drewno przelewem w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, lecz nie później jak termin rozpoczęcia wycinki.

III. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2016 roku.

IV. Minimalne postąpienie przy składaniu ofert wynosi 5 zł/m3 i oznacza postąpienie we wszyst­kich klasach jakościowo-wymiarowych danego sortymentu.

V. Zabezpieczenie realizacji oferty traktowane jako zabezpieczenie całości zawartej umowy kupna-sprzedaży musi stanowić gwa­rancja bankowa lub ubezpieczenie kredytu albo hipoteka zwykła bądź kaucyjna za zgodą Zamawiającego.

Wadium nie jest wymagane.

VI. Oferenci zobowiązani są załączyć wraz z ofertą aktualne NIP, REGON, nr konta bankowego i dokument rejestracji działalno­ści gospodarczej. W ofercie należy zawrzeć oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego. W razie stwierdzenia, że takie należności występują oferta zostanie odrzucona bez oceniania.

VII. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco: „Przetarg na sprzedaż drewna w lesie gminnym Gminy Nowy Żmigród położonym w miejscowości Iwla”.

Kopertę zaadresować: Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie ulica Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 19.02.2016 roku do godz. 10.00”.

Zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę była zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, ogłaszający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w przetargu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pokój nr 19, II piętro, do dnia 19.02.2016 r. roku do godz. 9.30.

Składający otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana oferta. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród w sali nr 14, I piętro.

IX. Przy wyborze ofert kierowało się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena ofertowa brutto: 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa ocenę.

X. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zarządzenie Wójta Gminy

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa