bgrKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na specjalnym formularzu, który należy wypełnić, podpisać i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu