^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


podatkiNa podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadzono zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 r.

 

 

 

Zmiany dotyczące płatności podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2016 roku

 

Ustawodawca wprowadził z dniem 01.01.2016 r. następujące zmiany w płatności podatków:

1. Jeżeli kwota podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
2. Nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł).

 

Zmiany w podatku rolnym i leśnym:

1. Wprowadzono zmiany zasad przeliczania na ha przeliczeniowe użytków rolnych (grunty rolne zabudowane, rowy i inne) – art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym.
2. Ograniczono zakres zwolnień w podatku rolnym: uczelnie oddające grunty zwolnione od podatku w posiadanie innym podmiotom niż uczelnie tracą zwolnienie – art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym; w związku z brakiem obowiązkowej służby wojskowej zniesiono ulgę w podatku rolnym dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – uchylono art. 13a ustawy o podatku rolnym.
3. Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych zmiana art. 4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym.
4. Wprowadzono nowe pojęcie łącznego zobowiązania pieniężnego – dodano art. 6a w ustawie o podatku leśnym.

 

Zmiany w podatku od nieruchomości:

1. Usunięto pojęcie „względy techniczne”

W obowiązującym stanie prawnym grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności gospodarczej ze względów technicznych, opodatkowuje się niższą stawką podatku od nieruchomości. Ponieważ pojęcie „względy techniczne” nie zostało zdefiniowane w ustawie na tle stosowania tego przepisu dochodziło do licznych sporów, efektem których jest bogate orzecznictwo, nierozwiewające jednak wszystkich wątpliwości. W związku z tym ustawodawca dokonał zmiany przepisu w art. 1a ust. 1 pkt 3 oraz dodał ust. 2a w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustalając, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się: budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zatem niższą stawką opodatkowane będą teraz budynki, budowle lub ich części, w stosunku do których właściwy organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję nakazującą, właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

2. Współwłasność garaży wielostanowiskowych i lokali

Zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (art. 3 ust. 4 u.p.o.l.). W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w każdym przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi, gdyż podatnicy nie akceptują zasady odpowiedzialności solidarnej. Sytuacją, która budzi najwięcej kontrowersji jest stosowanie zasady odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym. Ustawodowaca dokonał zmiany w art. 3 dodając ust. 4a u.p.o.l. na podstawie, którego wyłączono zasadę odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności budynku i gruntu.

Ponadto art. 3 ust. 5 u.p.o.l. otrzymał brzmienie: Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (...) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

3. Ograniczenie zwolnień podatkowych

a) dokonano zmiany art. 7 ust. 1 pkt. 5 u.o.p.l. na podstawie, którego zwolnione będą od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży”;

b) ograniczono zakres zwolnień od podatku gruntów położonych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz gruntów Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi poprzez dokonanie zmian w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 8a u.p.o.l.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa