^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 
Działając na podstawie art. 33, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Nowy Żmigród podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 1700 kW zlokalizowanych w miejscowości Nowy Żmigród”, położonego na działkach o nr ewidencyjnych 324, 325/1, 325/2, 326, 494, 495, 489, 490, 491, 492, obr. 0014 − Nowy Żmigród, gm. Nowy Żmigród, pow. Jasielski.
 
Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 10.01.2013 r. przez Inwestora PHU „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Nowy Żmigród, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Podkarpacki Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. w dniach od 18 marca 2016 r. do dnia 7 kwietnia 2016 r.
 
Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Nowy Żmigród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj.:
− wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
− opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle (sygn. PSNZ.465-1/13) odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającą zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko,
− opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (sygn. WOOŚ.4240.4.2.2013.AT-5), w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko,
− postanowieniem Wójta Gminy Nowy Żmigród o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
− opinią sanitarną Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
− raportami o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy do niezbędnej dokumentacji sprawy, należą:
1) wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
2) wymagane przez przepisy:
a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
b) stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.
 
Z ww. dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska (II piętro, pok. nr 23) w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, środę w godz. od 7.30 do 17.00, piątek w godz. 7.30 do 14.00.
 
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.
− w formie pisemnej − w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (II piętro, pok. 19),
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych  uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowy Żmigród.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie,
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie www.nowyzmigrod.eu,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie nowyzmigrod.biuletyn.net,
na tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.
 
IOŚ.6220.1.2013                                                                                                                                  
Nowy Żmigród, 2016-03-08

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa