Uprzejmie informuję, że w dniu 21 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 10.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się X sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 maja 2019 r.

6. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r.

7. Zatwierdzenie protokołu z IX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 lipca 2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,
2/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
3/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród,
4/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzicz 6-letnie i dzieci młodsze,
5/ określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć,
6/określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
7/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie porozumienia w zakresie zapewnienia schronienia dla osoby bezdomnej,
8/ zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
9/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok.

9. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec