3. NagrobekGmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach realizowanego zadania pn. „Konserwacja nagrobka Franza Dobnika na cmentarzu wojennym nr 8 z okresu I wojny światowej w Nowym Żmigrodzie”, przeprowadzone zostaną kompleksowe prace w celu poprawy stanu zachowania i zabezpieczenia obiektu. Prace prowadzone pod nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie, obejmą m. in.: mechaniczne i chemiczne oczyszczenie powierzchni nagrobka z zabrudzeń, mchów i porostów, wykonanie izolacji pionowej fundamentu nagrobka, uzupełnienie spoin pomiędzy kamiennymi blokami oraz ubytków tychże bloków, zastosowanie wzmacniających strukturę obiektu impregnatów oraz zapraw do spoinowania i kitowania. Właściwym zabiegom oczyszczenia i zabezpieczenia poddany zostanie również żeliwny krzyż. Zlikwidowane zostaną destruktywnie oddziałujące samosiewy.

W rozstrzygniętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniona została oferta najkorzystniejsza złożona przez firmę Konserwacja Dzieł Sztuki Małgorzata Dawidiuk z Ostrowa, opiewająca na kwotę 14 600,00 zł brutto.

Zadanie do 80% jego wartości (nie więcej niż 16 000,00 zł) dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

2. Nagrobek

5. Nagrobek

Logo MKDNiS kolorowe

*Fotografie przedstawiają nagrobek przed konserwacją.
Krystian Gaworowski