W ramach realizowanego zadania pn. „Konserwacja nagrobka Franza Dobnika na cmentarzu wojennym nr 8 z okresu I wojny światowej w Nowym Żmigrodzie”, przeprowadzone zostały kompleksowe prace w celu poprawy stanu zachowania i zabezpieczenia obiektu. Prace prowadzono pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie.

Grób żołnierza zaborczej armii austro-węgierskiej oraz cała nekropolia, to relikt trudnych dziejów naszej małej ojczyzny i całego kraju. Realizujący zadania własne gminy w zakresie opieki nad zabytkami oraz pomni słów Wielkiego Polaka Jana Pawła II: „naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje swojej przyszłości”, podjęliśmy decyzję o konserwacji tego obiektu.

Prace zrealizowała firma: Konserwacja Dzieł Sztuki Małgorzata Dawidiuk z Ostrowa, za kwotę 14 600,00 zł brutto.

Zadanie do 80% jego wartości dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo MKDNiS kolorowe

KG