^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


plakat ukraina jaslo26 i 27 marca br. w godz. 9.00–15.00 Oddział ZUS w Jaśle organizuje akcję  „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:
– jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
– jej pobyt w Polsce jest legalny,
– ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
– ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU RODZINA 500+, TZW. 500+  – na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce,

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY, TZW. RKO – na drugie i kolejne dziecko w wieku 12–35 miesięcy, które mieszka w Polsce,

DOFINANSOWANIE POBYTU W ŻŁOBKU – do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na:
- dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
- dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
- na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU DOBRY START, TZW. 300+ - 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
– paszport – osoby składającej wniosek i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczyli granicę,
– zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL osoby składającej wniosek i dziecku,
– 
numer rachunku bankowego w Polsce,
– numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
– orzeczenie polskiego sądu, jeśli osoba składająca wniosek jest opiekunem tymczasowym, dokument potwierdzający sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem (jeśli masz taką sytuację),
– dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli osoba przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Zapraszamy 26–27 marca br. do Oddziału ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18 B, w godz. 9.00–15.00.

Ulotka – świadczenia

Oddział ZUS w Jaśle