^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


banerOd końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014−2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym {Fund for European Aid to the Most Deprived − FE AD}. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) − Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Czytaj więcej...

dnDaniel Nowak (ur. 1982 r.) mieszka w Starym Żmigrodzie. Od najmłodszych lat interesuje się historią. Tę pasję zawdzięcza swojemu dziadkowi Janowi Nowakowi (1906−1990), który opowiadał wnukowi o swoim życiu, o wydarzeniach z czasów wojen światowych, o 20 latach niepodległości i o przebudowie kościoła w Starym Żmigrodzie. To ziarno padło na żyzną glebę, bowiem Daniel już w szkole podstawowej (w Starym, a potem w Nowym Żmigrodzie) wyróżniał się wiedzą historyczną, a jedną z jego ulubionych rozrywek z tego okresu było studiowanie atlasu historycznego.

Czytaj więcej...

opaski nzDwa tysiące odblaskowych opasek zostanie wręczonych mieszkańcom gminy Nowy Żmigród. Odblaski zostały zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wspólnie z Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie prowadzi działania pn. „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”. Akcja ma za zadanie propagować ich noszenie zarówno przez dorosłych, jak i dzieci.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2015/2016 zimowym utrzymaniem objętych zostało 366,616 km dróg powiatowych, w tym: 55,371 km dróg położonych na terenie gminy Tarnowiec będzie utrzymywane przez Gminę Tarnowiec, 311,245 km pozostałych dróg będzie utrzymywane przez PZD w Jaśle. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWY ŻMIGRÓD NA LATA 2015–2020”oraz uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Czytaj więcej...

W sobotę 5 grudnia w Dukli odbył się Mikołajkowy turniej piłki nożnej dla 10-latków. Organizatorem turnieju był Diecezjalny Duszpasterz Sportowców Archidiecezji Przemyskiej. Mecze rozgrywane były w hali MOSiR-u. Na turniej zgłosiło się 15 drużyn reprezentujących parafie i kluby sportowe.

Czytaj więcej...

W piątek 4 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nienaszowie odbył się Mikołajkowy Festiwal Piłki Nożnej Dzieci z rocznika 2008 i 2009. W festiwalu udział wzięło siedem reprezentacji szkół z najbliższej okolicy: Krempna, Osiek Jasielski, Łężyny, Nowy Żmigród, Makowiska, Łysa Góra i Nienaszów.

Czytaj więcej...

XIII sesja 5Zapoznanie Rady Gminy z problemami bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Żmigród w 2015 roku i planem działań na 2016 rok było jednym z tematów XIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. Radni podjęli także szereg istotnych dla mieszkańców gminy uchwał, m.in. związanych z opłatami za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czy stawkami podatku na 2016 rok.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram