^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe i ekologiczne) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej...

Z ogromnym zadowoleniem i radością wrócili do „swojego przedszkola” najważniejsi jego użytkownicy – same przedszkolaki. W dniu 5 stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród, przeprowadzana jest ankietyzacja wśród mieszkańców.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie ankieterów i uzupełnienie ankiet, które będą pomocne w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu.

Program:
13:00–13:30 – Modlitwa za pomordowanych oraz złożenie kwiatów przy zbiorowej mogile Żydów w Hałbowie.
14:00–14:30 – Modlitwa ekumeniczna oraz złożenie kwiatów przy zbiorowej mogile Żydów na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie.
15:00–15:30 – Zwiedzanie Muzeum – Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej.
15:45–16:00 – Zwiedzanie wystawy pt. „Żydzi na Podkarpaciu”, ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu i Stowarzyszenia „Sztetl Dukla”.
16:00–16:15 – Projekcja filmu pt. „Kamienie”.
16:15–16:30 – Opowieść sentymentalna o przedwojennym żydowskim Żmigrodzie, autorstwa Jerzego Dębca – prezesa Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, dyrektora GOK w Nowym Żmigrodzie.
16:30–17:00 – Dyskusja, podsumowanie spotkania.

Czytaj więcej...

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczać należy na nowy nr konta bankowego
(BS Rymanów – 53 8636 1015 2004 1600 9644 0001).

SESJA 28 12 2016 128 grudnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023. Po obradach w komisjach i pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, radni na sesji jednogłośnie przyjęli budżet po autopoprawkach po stronie dochodów w wysokości 34 755 792,90 zł, a wydatki gminy zaplanowano na poziomie 35 241 892,90 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 486 100,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Czytaj więcej...

drogi rolnicze 2016 4W listopadzie zakończono remonty trzech dróg rolniczych na terenie gminy Nowy Żmigród. Prace wykonywane były w Tokach na działce nr 66 (600 m), w Starym Żmigrodzie na działce nr 65 i nr 292 w Nowym Żmigrodzie (365 m) oraz w Nienaszowie-Sośninach na działce nr 1804 (300 m).

Czytaj więcej...

lampy 2016 1Zakończono zaplanowane na 2016 r. prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowościach Łężyny, Łysa Góra, Gorzyce i Kąty. W Łysej Górze trwają jeszcze procedury zawarcia umowy na dostarczanie energii. Po dopuszczeniu do włączenia przez zakład energetyczny, oświetlenie niezwłocznie zostanie uruchomione.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa