^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny apeluje o ostrożność w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich w województwie podkarpackim.

Jak dotąd nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków profilaktycznych u  ludzi. Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 do H5N1 oraz generalną zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u ludzi zawodowo mających kontakt z drobiem i ptactwem dzikim. Zaleca się stosowania rutynowych zasad higieny. Należy również zaznaczyć, że wirus ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:
1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
2. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

W dniu 18 października 2016 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która nakłada na posiadaczy zwierząt nowe obowiązki oraz określa nowe terminy niektórych zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt.

Najwięcej zmian dotyczy właścicieli świń. Ponadto posiadacze zwierząt gospodarskich wszystkich gatunków (bydła, owiec, kóz i świń) są zobowiązani do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, oddzielnie dla każdego gatunku – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu 31 grudnia i dostarczenia wyników spisu do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania spisu. Dotychczas tylko posiadacze owiec i kóz byli zobligowani do dokonania spisu raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada. Jeden egzemplarz Spisu stanu stada wraz z Księgą Rejestracji Owiec albo Kóz lub Księgą Rejestracji Świń powinien znajdować się w gospodarstwie w celu okazania osobom uprawnionym do kontroli siedziby stada.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rejestracji i identyfikacji zwierząt oraz ewidencji siedzib stad, w tym brak Spisu stanu stada jest naruszeniem, które może podlegać ocenie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ, co będzie skutkowało potrąceniem dopłat bezpośrednich, w szczególności wsparcia specjalnego do zwierząt, płatności rolnośrodowiskowych i ONW. Ponadto posiadacze narażają się na kary przewidziane w ww. ustawie, tj. na kary grzywny, a orzekanie w tym zakresie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Niezbędne druki z zakresu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz wszelkie informacji na temat ww. zmian można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle, ul. Słowackiego 6, tel. 13 44 842 95.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej gminy www.nowyzmigrod.eu, w zakładce Informator gospodarczy > Informacje dla rolników.

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie

Wersja skrócona - kompedium - otwórz

Numer świni - otwórz

Zgłoszenie świń do rejestru - otwórz

Dodatkowe oznakowanie - otwórz

Zgłoszenie zmiany stanu stada świń - otwórz

Zgłoszenie uboju świń w rzeźni - otwórz

Zgłoszenie uboju świń w rzeźni (ubój bezpośrednio po przywozie do Polski) - otwórz

Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świni - otwórz

Spis stanu stada - otwórz