^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Z ogromnym zadowoleniem i radością wrócili do „swojego przedszkola” najważniejsi jego użytkownicy – same przedszkolaki. W dniu 5 stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród, przeprowadzana jest ankietyzacja wśród mieszkańców.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie ankieterów i uzupełnienie ankiet, które będą pomocne w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu 17.01.2017 r. dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II lub III
Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: miasta Jasło, Mielec, Rzeszów

Wartość stężenia pyłu

w µg/m3

W dniu 17.01.2017 r. w godzinach od 1.00 do 12.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacjach w Mielcu przy ul. Biernackiego, w Rzeszowie przy ul. Rejtana przekroczyło wartość 200 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.

Natomiast na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego przekroczyło wartość 300 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 300 µg/m3.

Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne)
Przewidywany czas
trwania przekroczenia

Prognozy zanieczyszczenia powietrza na 17−19.01.2017 r. wskazują na możliwość wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 głównie w centralnej i zachodniej części województwa. Prognoza zanieczyszczenia powietrza dla województwa podkarpackiego
na 17−19 01.2017 r. dostępna pod adresem: http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/pm10-1/ct-menu-item-47.

Dostępne prognozy meteorologiczne IMGW-PAN Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie na 18-19.01.2017 r. wskazują na utrzymywanie się podobnych do dnia dzisiejszego warunków meteorologicznych (niskie temperatury, słaby wiatr, warunki inwersyjne), sprzyjających kumulowaniu się zanieczyszczeń w powietrzu.

Działania zapobiegawcze

1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
2. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.

Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.

Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Mapa monitoringu jakości powietrza http://stacje.wios.rzeszow.pl/
Prognozy stanu jakości powietrza http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/pm10-1/ct-menu-item-47
Opracował Beata Michalak
Godzina i data godz. 12.15 dnia 17.01.2017 r.
SMS

WCZK OSTRZEGA:
Wysokie stężenia pyłu PM10 w powietrzu na terenie Jasła, Mielca, Rzeszowa. Szczegóły na stronie http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik

RSO

Program:
13:00–13:30 – Modlitwa za pomordowanych oraz złożenie kwiatów przy zbiorowej mogile Żydów w Hałbowie.
14:00–14:30 – Modlitwa ekumeniczna oraz złożenie kwiatów przy zbiorowej mogile Żydów na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie.
15:00–15:30 – Zwiedzanie Muzeum – Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej.
15:45–16:00 – Zwiedzanie wystawy pt. „Żydzi na Podkarpaciu”, ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu i Stowarzyszenia „Sztetl Dukla”.
16:00–16:15 – Projekcja filmu pt. „Kamienie”.
16:15–16:30 – Opowieść sentymentalna o przedwojennym żydowskim Żmigrodzie, autorstwa Jerzego Dębca – prezesa Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, dyrektora GOK w Nowym Żmigrodzie.
16:30–17:00 – Dyskusja, podsumowanie spotkania.

Czytaj więcej...

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczać należy na nowy nr konta bankowego
(BS Rymanów – 53 8636 1015 2004 1600 9644 0001).

SESJA 28 12 2016 128 grudnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023. Po obradach w komisjach i pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, radni na sesji jednogłośnie przyjęli budżet po autopoprawkach po stronie dochodów w wysokości 34 755 792,90 zł, a wydatki gminy zaplanowano na poziomie 35 241 892,90 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 486 100,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Czytaj więcej...

drogi rolnicze 2016 4W listopadzie zakończono remonty trzech dróg rolniczych na terenie gminy Nowy Żmigród. Prace wykonywane były w Tokach na działce nr 66 (600 m), w Starym Żmigrodzie na działce nr 65 i nr 292 w Nowym Żmigrodzie (365 m) oraz w Nienaszowie-Sośninach na działce nr 1804 (300 m).

Czytaj więcej...