• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w zależności od procesu przetwarzania może być: Gmina Nowy Żmigród reprezentowana prze Wójta, Wójt Gminy Nowy Żmigród, Urząd Gminy Nowy Żmigród, Rada Gminy Nowy Żmigród.
 2. Dane kontaktowe administratora: adres: ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 441 56 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Z Inspektoratem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.
 4. Przetwarzamy dane osobowe w celach statutowych, realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć następujące podstawy prawne przetwarzania:
  1. w większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) „obowiązek prawny”;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 9 ust. 2 lit. a RODO) „zgoda”;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą ( 9 ust. 2 lit. b RODO);
  6. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą ( 9 ust. 2 lit. g RODO).
 5. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych może być:
  1. wymogiem ustawowym, niepodanie danych spowoduje brak możliwości skutecznej realizacji celu,
  2. warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku. Skutkiem braku podania tych danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem,
  3. dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany odpowiednią kategoria archiwalną. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikiem prowadzącym dana sprawę.
 7. Administrator może przekazać Państwa dane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w tym umów powierzenia przetwarzania danych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikiem prowadzącym dana sprawę.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 9. prawo dostępu do treści danych;
 10. prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 11. prawo do usunięcia danych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane,
 • zgoda na przetwarzanie danych została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 2. prawo do przenoszenia danych – przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 18 RODO;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 RODO;
 4. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Gołąbek

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród, pod adresem https://nowyzmigrod.biuletyn.net/?bip=1&cid=376&bsc=N z klauzulami można zapoznać się również w siedzibie Urzędu u pracownika prowadzącego daną sprawę.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.